اقتصادی

ضرورت رفع موانع برای رشد تولید
علی پاکباز خسرو شاهی

ضرورت رفع موانع برای رشد تولید

سال ۱۴۰۰ نیز به مانند سال‌های گذشته با مضمون اقتصادی نام گذاری شد که نشان از اهمیت و اولویت آن در کشور است.

هزینه‌های عدم پاسخگویی افراد و دستگاه‌ها برای کشور فاجعه بار است
جهانگیری:

هزینه‌های عدم پاسخگویی افراد و دستگاه‌ها برای کشور فاجعه بار است

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: یکی از مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به پاسخگو بودن در مرجع دیگر نیست و گاهی هزینه‌های حیثیتی و امنیتی عدم پاسخگویی افراد و دستگاها برای کشور فاجعه بار است.