تاریخ : دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹ 11 صفر 1442 Monday, 28 September , 2020

گردو

۲۰تیر
مهم‌ترین خشکباری که باید در سبد غذایی خود بگنجانید

مهم‌ترین خشکباری که باید در سبد غذایی خود بگنجانید

گردو یکـی از مهمتـرین خشـکباری اسـت کـه بـه شـکل گسترده در سراسر جهان کشت می شود.