تایباد

اعلام حمایت اهل سنت تربت جام ،تایباد وباخرز از آیت الله رییسی
در دیدار مسوول ستادهای منطقه شمال شرق آیت الله رییسی باائمه جمعه و جماعت اهل سنت بیان شد

اعلام حمایت اهل سنت تربت جام ،تایباد وباخرز از آیت الله رییسی

در دیدار مسوول ستادهای منطقه شمال شرق آیت الله رییسی باائمه جمعه و جماعت اهل سنت بیان شد