نماینده دایم اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا حمایت از اجرای برجام را خواستار شد
طی یک بیانیه؛

اتحادیه اروپا حمایت از اجرای برجام را خواستار شد

اتحادیه اروپا که در عمل به تعهداتش از جمله رفع تحریم ها علیه ایران طبق برجام بدعهدی کرده است، از تعلیق پروتکل الحاقی توسط تهران ابراز نگرانی کرد.