نخستین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان