سومین جشنواره بانوان کارآفرین

سومین جشنواره بانوان کارآفرین، با حضور بانوان کارآفرین در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.