تصاویر نمایش می سی سی پی نشسته می میرد

نمایش می سی سی پی نشسته می میرد به کارگردانی همایون غنی زاده به روی صحنه است.