تصاویر نشست کشاورزی شهری با حضور پروفسور جوزپه چینا

کارگاه کشاورزی شهری با حضور پروفسور جوزپه چینا در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد.