تجهیز مدرسه دکتر رامین قاسمی به همت انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی خراسان رضوی