بازدید خبرنگاران رسانه از کارخانه فراپخت

کارخانه فرا پخت اولین کارخانه تولید غذای گرم در ایران (مشهد)