بازدید از موسسه همدم

به گزارش نخست نیوز، بازدید رییس، مدیرعامل و تنی از اعضای بنیاد غیردولتی نیکوکاری حرکت انسانی از موسسه همدم