افتتاح نخستین کافه کتاب و پانزدهمین نمایشگاه کتاب در شهرک گاز سرخس