ساخت نخستین ارگانیسم مصنوعی جهان

دانشمندان  نخستین ارگانیسم نیمه مصنوعی را با پرورش باکتری E. coli ساختند. به گزارش نخست نیوز به نقل از ساینس آلرت، آنها برای این کار باکتری مذکور را ب...

دانش و فناوری