اردوی دو روزه نمایشگاه مطبوعات تهران خانه مطبوعات خراسان رضوی یک شنبه ۱۳۹۶.۰۸.۰۷ ورودی نمایشگه مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری / تهران / مصلی امام خمینی (ره)