راهکارهای خروج از التهاب مسکن/ نقدینگی، بازار را بامشکل مواجه کرد