• انواع فایل های مجاز : jpg.
    حداکثر اندازه مجاز فایل عکس 5 مگابایت است.
  • لطفا فایل را به صورت PDF یا Word ارسال نمایید.
  • شما می توانید دو اثر ارسال کنید. لطفا فایل را به صورت PDF یا Word ارسال نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .